Leva kolona

Kurs interaktivne psihoanalize prvi modul

KURS OSNOVE FROJDOVE PSIHOANALIZE

( priznaje se na institutu kao petnaest časova redovne nastave)

Osnove Frojdove psihoanalize je ulazni kurs koji omogućuje sticanje osnovnog znanja iz oblasti psihoanalize, kao i dostup za dalje usavrsavanje. U komunikaciji i interakciji ljudi postoje mikro procesi kako intrapersonalni tako i interpersonalni sa kojima se edukant upoznaje. Kurs omogućava pripremu za naredna izučavanja - zaštitnih mehanizama, funkcije neverbalnih komunikacija, emocionalnih stavova, komponente empatije kako kognitivno intelektualne tako i afektivno emocionalne zatim anatomiju čoveka, alate psihoanalize itd. Po završetku kursa polaznik stiče primarna znanja o ličnoj psihoanalizi i dobija sertifikat CERIP-a. što mu omogućuje sekundarna vrata za upis na specijalističku obuku interaktivne psihoanalize na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije koja ukupno, traje dve godine.

    Ciljevi kursa:

  • Upoznavanje sa osnovama Frojdove ideje i istorijskim putem razvoja psihoanalize
  • Anatomija čoveka i nesvesni procesi
  • Razumevanje Frojdovih topika kao i sticanje osnovnog znanja za nesvesne simbole prilikom tumačenja snova
  • Pravilno tumačenje psihoanalitičke terminologije: libido; edipov kompleks; transfer; kontra-transfer; abreakcija; lebdeća pažnja...
Kurs traje petnaest časova, dolazi se jednom nedeljno (dvočas). Cena časa je 600 dinara, plaća se po času.

Obezbeđena literatura:
S. Frojd Tumačenje snova 1
S. Frojd Tumačenje snova 2
S. Frojd Uvod u psihoanalizu

Desna kolona